اسکن کف پا

اسکن کف پا با استفاده از صفحه فشار یا اسکنر فشار کف پا آزمایشی است که برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل نیروهایی که بر پاهای فرد هنگام انجام فعالیت های خود مانند راه رفتن، دویدن، بلند کردن بارها و…. اثر دارد، انجام می شود. این اندازه گیری با استفاده از یک دستگاه پیشرفته حاصل می شود.